Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek az Utas és a Pilgino között létrejött utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, az abban foglaltakkal összhangban értelmezendő.

Utazási szerződés megkötése

Az utazási szerződés abban az esetben jön létre, ha az utas és az utazásszervező között írásban megkötésre kerül, az utazásszervező a szerződés egy példányát az utas rendelekzésére bocsájtja és az utas az előleget megfizeti.
A különleges kérések, extrák, szóban egyeztetett részletek csak akkor érvényesek,. ha azok írásban rögzítésre kerültek.
Az írásos regisztráció szerződéses ajánlatnak minősül, amely jogilag kötelező érvényű szerződéssé válik a szervező írásos visszaigazolása után.
Ha nem az utas, hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat, az utazásszervező nem köteles megvizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast. Ez esetben a 3. személyt az utas képviselőjének kell tekinteni, és az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő 3. személyt terhelik.

Fizetés, szolgáltatások

Az utazásszervező a katalógusban vagy az utazási ajánlatban található, az utas által lefoglalt utazásról szóló leírásban és az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közvetítő útján nyújtani. Az utazásszervező jogosult az előző mondatban felsorolt okmányokban körülírt idegenforgalmi szolgáltatásoknak teljesen megfelelő szolgáltatást nyújtani.
A regisztráció után az utas megkapja visszaigazolását és számláját, melynek kézhezvételét követően ki kell fizetnie az utazás előlegét. (20%). A fennmaradó összeget legkésőbb 21 nappal az utazás megkezdése előtt ki kell egyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az utazásszervező egyoldalúan elállhat az utazási szerződéstől.21 napon belüli foglalás esetén az utazás teljes árát kell egyösszegben kiegyenlíteni.
Az utazászervező az utazási dokumentumokat köteles legkésőbb az utazás megkezdésekor átadni.
Az utazásszervező jogosult a részvételi díjat az utazási szolgáltatásokat közvetlenül vagy közvetetten érintő bel- vagy külföldi hatóság által megállapított vagy jóváhagyott árváltozás, fuvardíjváltozás, adókban vagy más állami befizetésekben bekövetkezett változás, valamint a valuta/devizaárfolyam változása miatt felemelni.

Utazás lemondása csoportos utazás esetén

Csoportos utazás esetén az utazás megkezdését megelőző 21. napig, ha az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám nem gyűlik össze, vagy ha a szerződéskötés után más olyan lényeges körülmény merül fel, amely miatt az utazás teljesítése a gazdaságosság határait – minden észszerű lehetőséget kimerítve – meghaladja, úgy az utazásszervező elállhat az utazási szerződéstől. Erről az utast haladéktalanul tájékoztatnia kell, vissza kell fizetnie a befizetett összeget, de az utasok további követeléseit kizárják.

Utazási lemondás csoportos utazás és egyéni utazás esetén

Bármely időpontban, ha az utazás teljesítését a szerződéskötéskor előre nem látható, elháríthatatlan és rendkívüli körülmények és események (vis maior) akadályozzák, veszélyeztetik, vagy korlátozzák, úgy mind az utas, mind az utazásszervező felmondhtaja az utazási szerződést. Amennyiben erre az utazás teljesítése során kerül sor, úgy az utazásszervező köteles az utas biztonságos hazatérése érdekében szükséges minden intézkedést megtenni.
Az utazás megkezdése után, az utas szerződés szegő magatartása miatt, valamint ha az utas az utazási szolgáltatások nyújtását tartósan vagy ismételten zavarja vagy utastársaival ill. harmadik személyekkel szemben az együtttartózkodás követelményeivel ellentétes, botrányos magatartást tanúsít, és ettől kérés, majd figyelmeztetés után sem tartózkodik, úgy az utazásszervező egyoldalúan felbonthatja az utazási szerződést.

Az utas szerződéstől való elállási és módosítási joga

Az utasnak joga van az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt, lemondási díj megfizetése mellett elállni. Az utas köteles az elállást írásban közölni az utazásszervezővel, és csak abban az esetben válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerez. Elállásnak számít az is, ha az utas előzetes nyilatkozat nélkül, egyszerűen nem jelenik meg. (no show) Ebben az esetben az utazás megkezdésének az időpontja számít elállási időpontnak.
Az alábbi elállási díjak kerülnek felszámolásra:
Utazás lemondása indulás előtt 29 nappal: utazás összegének 20 %-a (előleg összege)
Utazás lemondása indulás előtt 28-14 nappal: utazás összegének 40 %-a
Utazás lemondása indulás előtt 13-7 nappal: utazás összegének 60 %-a
Utazás lemondása indulás előtt 6-2 nappal: utazás összegének 80 %-a
Utazás előtt 1 nappal, utazás napján, illetve nem megjelenés esetén: utazás összegének 95 %-a
Amennyiben az utas nem tudja folytatni az utazást hiányos úti okmányai miatt, azt szintén elállásnak kell tekinteni. Ha a lemondással kapcsolatos költségek bizonyítottan magasabbak az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal, úgy az utazásszervező azokat felszámíthatja.

Szolgáltatás-, és díjváltozások

Az utazásszervezőnek joga van a feltüntetett szolgáltatásokat, és díjakat jogilag megengedett okokból megváltoztatni, melyről az utast haladéktalanul tájékoztatnia kell.
Amennyiben a szolgáltatások megváltozása lényeges mértékű, és az utas az utazást a megváltozott szolgáltatásokkal nem kívánja igénybe venni, úgy a szerződéstől elállhat és a.) az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre az utazás szervezőnek lehetősége van, vagy b.) követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazásszervezõ köteles az utasnak a díjkülönbözetet megtéríteni.
Az utazásszervezõ jogosult a részvételi díjat az utazási szolgáltatásokat közvetlenül vagy közvetetten érintő bel- vagy külföldi hatóság által megállapított vagy jóváhagyott árváltozás, fuvardíjváltozás, adókban vagy más állami befizetésekben bekövetkezett változás, valamint a valuta/devizaárfolyam változása miatt felemelni.
Az utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.

Kármentési kötelezettség, kártérítés, reklamáció

A szolgáltatás nem az utazási szerződésben foglaltaknak megfelelő, hibás, hiányos vagy elégtelen teljesítése esetében az utas kötelessége az eltérést vagy hiányt az utazásszervező helyi megbízottjának vagy képviselőjének illetve a helyi szolgáltatónak haladéktalanul jelentenie, akinek a bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalnia, ennek egy példányát az utasnak átadnia és erről az utazásszervező tájékoztatnia, továbbá a szükséges intézkedéseket nyomban megtennie.
Amennyiben az utas a fent említett jelentést elmulasztja, akkor a kártérítési igénye csökkenhet, vagy megszűnhet. Az utazásszervező helyi megbízottja, képviselője vagy szolgáltatója csak a tények megállapítására jogosult, arra nem, hogy a kárigényt felmérje.
Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény. Amennyiben a hibás teljesítést a helyszínen nem sikerült kijavítani, akkor az utas köteles az utazás befejezésekor az utazásszervezővel írásban reklamálni, hazaérkezéstől számított 15 napon belül.
A kártérítés nem vonatkozik az utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra.
Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személynek okozott károkért az utas felel.
Az utas a hibás teljesítésből fakadó igényeire egyebekben a 214/1996 Korm.r. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

E rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazásszervező köteles az utazási szerződés megkötése során ezekre, valamint ezek változására az utas figyelmét felhívni. Ha az utas a rendelkezések be nem tartása miatt nem tud az utazáson részt venni, és ezáltal kizárja, hogy az utazásszervező a szerződésben vállalt szolgáltatásokat irányában teljesítse, úgy az utazásszervező a lemondási díjakat érvényesíti.

Biztosítás

Az utazásszervező köteles az utast az utazási biztosítás megkötésének lehetőségeiről megfelelően tájékoztatni, különös tekintettel az utazási biztosítás által fedezett kockázatokról és a biztosítási díjakról.
Január 2019